Lịch sử hình thành

 
THỊ TRẤN TIÊN ĐIỀN ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ 2 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THEO  Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện.

NĂM 2020 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ, THỰC HIỆN VIỆC SÁP NHẬP THỊ TRẤN NGHI XUÂN VÀ XÃ TIÊN ĐIỀN  THÀNH THỊ TRẤN TIÊN ĐIỀN. CẢ HAI ĐƠN VỊ ĐỀU CÓ BỀ DÀY LỊCH SỬ, TIÊN ĐIỀN CÓ DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU, THỊ TRẤN NGHI XUÂN CÓ CHỢ GIANG ĐÌNH VÀ NHIỀU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA. 

Theo Nghị quyết sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nghi Xuân như sau: Thành lập thị trấn Tiên Điền trên cơ sở nhập toàn bộ 3,64 km2 diện tích tự nhiên, 3.086 người của xã Tiên Điền và toàn bộ 1,41 km2 diện tích tự nhiên, 2.570 người của thị trấn Nghi Xuân

Sau khi thành lập, thị trấn Tiên Điền có 5,05 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.656 người. Thị trấn Tiên Điền giáp các xã: Xuân Giang, Xuân Hải, Xuân Mỹ, Xuân Yên và tỉnh Nghệ An.